Tilskudd

Tilskudd til idrettsanlegg

2. oktober 2017 lanserte Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Se informasjon, søknadsskjemaer og regnskapsskjemaer:

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg (V-0977B)

Brosjyre/veiledning | Kulturdepartementet | Dato: 17.03.2016

Vilkår for tilskudd fra spillemidlene. Søknad om tilskudd til rehabilitering fremmes på samme måte som for nye anlegg. Det vises til publikasjon V-0732 (ovenfor) for nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

LAST NED: Veileder: Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg (V-0977B) (.pdf)


Reglement

Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter – 2022
(V-0991 N)

Reglement | Kultur- og likestillingsdepartementet |Dato: 15.06.2022

For tildelingar i 2023. Sidan 1979 har det vorte sett av midlar til løypetiltak og overnattingshytter i samband med den årlege fordelinga av overskotet frå Norsk Tipping som skal nyttast til idrettsføremål.
Føremålet med midlane er å sikre at ålmenta fortsatt skal kunne ha tilgang til løyper og overnattingshytter som er viktige utgangspunkt for å kunne drive med fysisk aktivitet i ramma av friluftsliv. Søknadene vert behandla av Den Norske Turistforening (DNT).

Søknadsskjema finst på www.anleggsregisteret.no. Når søknaden er fullstendig utfylt, inkludert aktuelle vedlegg, vert den sendt elektronisk til DNT. Søknadene vert behandla av Den Norske Turistforening (DNT)

LAST NED: Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter – 2022 (.pdf)

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2021

Reglement | Kulturdepartementet | Dato: 11.01.2021

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

LAST NED: Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2021 (.pdf)