Byggefase


Byggekomité

Det etableres en byggekomité som etter behovsanalysen tar prosjektet videre. Komitéens
første oppgave er å konkretisere prosjektet slik at man får et realistisk bilde av et ferdig idrettsanlegg. Alle funksjons- og ytelseskrav skal være entydig formulert. Disse skal danne grunnlag for detaljerte skisser og beskrivelser, som ligger til grunn for anbud og senere byggemeldinger o.l.

Det er viktig at det er ansvarlige beslutningstakere med, og at alle får eierskap til prosjektet.

Eksempel på sammensetning kan være:
• byggherre
• representant fra kommunen
• representant fra idrettslag
• initiativtaker
• innleid kompetanse

Eksempel på viktige oppgaver som byggekomitéen har ansvar for:

Byggesak og anskaffelsesreglement

Byggesak og anskaffelsesreglement Kommunenes tekniske etat, planetat eller reguleringsvesen har beskrevet den formelle saksgangen i en byggesak, og kan gi informasjon og råd. Alle etater som behandler byggesaker, er lovpålagt slik informasjons- og rådgivingstjeneste. Byggherrer har krav på en forhåndskonferanse med kommunen. Det er viktig å være oppmerksom på at bygging av idrettsanlegg kan bli omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Kompetanse på dette feltet bør også ivaretas i prosjektets plan-/byggekomité.