Flerbruksanlegg

Et hestesportsanlegg kan ha et yrende liv hele dagen, men mange anlegg har mange timer der anlegget ikke blir brukt.

Derfor bør man se på muligheter for utnyttelse av anlegget, også utover tiltenkt drift.

Mulighetene for inntekt på et hestesportsanlegg er stort. Det kan være utleie noen timer nå og da, eller faste ukentlige avtaler.

Det er viktig at brukerne av selve anlegget ikke føler de blir presset ut eller får forringede muligheter, ved at man leier ut rom, lokaler, haller, etc. i den tiden man som rytter ville brukt stedet.

Samarbeid med det offentlige eller andre idrettsgrener

Et hestesportsanlegg kan ofte kunne brukes til aktiviteter rundt SFO/aktivitetsskole, Inn på tunet, tilbud om leieturer på hest i helgene, fritidsklubber, osv. Disse tiltakene krever stort sett ikke så mye egne fysiske tiltak på anlegget.

Mange hestesportanlegg ligger i forbindelse med andre idrettsarenaer eller friluftsområder. Det kan være skiløyper, turstier, travbaner, kjørebaner osv. I slike tilfeller vil for eksempel en fellesparkeringsplass, kafeteria, møtelokaler og lignende være noe som kan fordele byggekostandene eller gi inntekt ved bruk.

Ridehall

Ridehaller har et underlag av sand og andre tilleggsprodukter, med rester etter hestemøkk som gjør at ikke alle vil ønske å bruke stedet. Men det er likevel et marked for å leie ut ridehallen til aktiviteter som volleyball, fotball, hundetreninger og droneflyging for å nevne noen. Hallen kan også benyttes til messer, konserter, o.a.

Ved all utleie av hallen må man dekke til bunnen, eller informerer om at ingen ting må mistes eller kastes i ridebanebunnen. Spisse gjenstander og annet kan føre til skade på hestene.

Oppbyggingen av ridebanen kan påvirke utleiemulighetene. Dersom man støper en såle under hele ridehallen kan man ved å bruke gummimatter etterfulgt av sand med fiber/filt få et underlag som kan fjernes og legges inn igjen relativt enkelt, selv om det vil koste litt å få utført arbeidet.

Har man lagt underlag med pukk, subbus og natursand så er det litt vanskeligere å få skilt massene, noe som gir store kostander og forringelse av underlaget, når det legges tilbake. I slike tilfeller bør man vurdere å heller dekke til bunnen før bruk.

Kafeteria, sosiale rom og klubblokaler

Kafeteria, klubblokale og sosiale rom, kan leies ut til møter, samlinger, bursdager, selskaper, osv.

Størrelsen på rommene må ses i sammenheng med tippemidler og størrelser som gir tilskudd, men større og flere rom, vil kunne åpne for alternativ utleie. Bygger man for lite reduseres disse mulighetene.

Kjøkken eller anretningskjøkken er viktig for utleie. Bygger man storkjøkken har man flere muligheter enn om man lager anretningskjøkken. Dette blir derimot en god del dyrere å bygge, fordi regelverket krever for eksempel eget toalett, vasker og storhusholdningsmaskiner

Garasjer og lager

Har hestesportsanlegget planer om å bygge en stor garasje til traktor og annen redskap, kan man tenke at plassen også kan brukes av ungdomsklubb, hjulskifttilbud høst og vår, m.m.

Er det noe lagerplass til overs i en periode, er det alltid mulig å leie ut til lager for brukerne eller andre eksterne.

Fremtidsrettet

Se etter muligheter for fremtidige inntekter og vurder dette opp mot byggeplanene. Det kan koste dyrt å bygge et for begrenset anlegg.

Kostnadsdrivende

Bygg utover det man må ha, vil kunne koste mer i byggefasen.

TIPS:
Gå tidlig i dialog med kommune og andre mulige brukere av anlegget, for å se på muligheter som ligger i ett samarbeid.

Andre brukere på stedet, vil ha behov for noe lagringsplass. Det kan være fordel å avsette ekstra plass til lager både inne og ute.