Tomten som skal benyttes

Tomten som hestesportanlegget skal bygges på må undersøkes nøye for mulige hindringer. Det dreier seg om hva tomten er regulert til, om den ligger slik til at det kreves en eller flere dispensasjoner, er det kulturminner, kulturlandskap, rødlistede og nasjonale arter, viktige biotoper, erosjonsrisiko, viktige jordbruksarealer eller andre hindringer som må avklares.

Plassering av anlegget i forhold til annen bebyggelse og ferdsel må ses i sammenheng.

Norge er et regulert land der hver minste centimeter jord har en definisjon på hva den kan brukes til. Det er også foretatt en rekke registeringer og undersøkelser av områder.

Området må i tillegg ses i sammenheng med omkringliggende bebyggelse og ferdselsårer både for biler og mennesker.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:
Ha en god dialog tidlig i prosessen med naboer og andre berørte parter, slik at man sammen finner gode løsninger.

Plassering av de enkelte elementene må plasseres ut fra alle hensyn, også logistikken og hvordan anlegget blir ved daglig drift. Dårlige plasseringer vil kunne gi store merkostnader og et uforholdsmessig tungvint drevet anlegg.

Relevante lenker

Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Veileder H-2401 Garden som ressurs

NIBIO – Gårsdskart

GeoNorge

Kulturminnesøk

Norsk Arkeologi