Byggherre og tiltakshaver

Planlegging og bygging av et hestesportanlegg er omfattende og krever mye arbeid over tid.

Det krever også en god del kunnskap. For mange er dette tid og kunnskap man ikke har. Følgende er at man delegerer og leier inn bistand.

Det finnes mange gode hjelpere man kan benytte ved planlegging og bygging av et hestesportanlegg. Til å begynne med bør i alle fall ha en ansvarlig søker som kan regelverket og som kan sørge for å avklare all nødvendig hjelp prosjektet trenger.

Skal man bygge et hestesportanlegg må man innhente profesjonelle foretak som har fagkyndig kompetanse og erfaring, og som er godkjente som ansvarlige foretak med ansvarsrett innenfor nødvendige tiltaksklasse for de ulike delene av prosjektet. Disse foretakene tar på seg ansvaret og sørger for at relevante krav i lover og forskrifter oppfylles.

Tiltakshaver/byggherre er den som oppfører/utfører et tiltak eller den tiltaket oppføres/utføres på vegne av, og som i utgangspunktet har fullt ansvar for at alle relevante krav til prosjektet er ivaretatt. Her kommer det også et særskilt krav om at byggherren har et overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassen blir ivaretatt.
Man inngår som regel i større byggeprosjekter en avtale med et foretak, som blir byggherrens representant, som sørger for at dette ansvaret blir ivaretatt.
Fullstendig krav til tiltakshavers ansvar finner man i pbl § 23-1 og byggesaksforskriften (SAK10) § 12-1 og til byggherrens plikter i byggherreforskriften kap. 2.

Byggherrens representant er en som har fagkompetanse og skal ivareta tiltakshavers/byggherrens ansvar og interesser i prosjektet. Ved tiltak etter pbl § 20-3 er tiltakshaver pliktig til å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Ansvarlig søker er også den som har ansvaret for samordning av de ulike ansvarsområdene, at alle ansvarsområder er belagt med ansvar (ansvarsrett for fagområdet og riktig tiltaksklasse) og at nødvendige tillatelser er gitt. Fullstendig krav til ansvarlig søkers ansvar finner man i pbl § 23-4 og byggesaksforskriften (SAK10) § 12-2.

Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at kravene til sikkerhet er oppfylt. Oppdraget er å tegne, beregne, planlegge og beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres.
Fullstendig krav til ansvarlig prosjekterendes ansvar finner man i pbl § 23-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 12-3

Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av, og i samsvar med prosjekteringen.

Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. Fra 1. januar 2023 er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll for enkelte områder av prosjektet.

Kostnadsdrivende

I offentlig sammenhenger vil man i de forskjellige fasene, måtte lyse ut prosjekteringen på anbud. Det kan da komme nye prosjekterende inn, som vil måtte bruke tid på å sette seg inn i prosjektet. Når prosjektet så har skrevet kontrakt med byggefirmaer, så skal de også sette seg inn i prosjektet og har i mange tilfeller nye løsninger.

TIPS:
Dersom prosjektansvarlig ikke har kompetanse på hest, kan det være en god ide å finne noen med denne kompetansen.

Relevante lenker

Plan- og bygningsloven – Lovdata

Byggherreforskriften – Lovdata

Byggesaksforskriften (SAK10) – Direktoratet for byggkvalitet