Hestemøkk

Det blir mye hestemøkk iblandet strø fra oppstallingen av hest. I tillegg blir det mye møkk fra ridebaner, stier og paddocker. All denne hestemøkken skal håndteres på en god måte, da dette ikke er å regne som søppel.  

På et anlegg må man derfor ha et godt system for lagring, evt kompostering og bruk av hestemøkk.  

Avhengig av type strø, blir det per hest rundt 8-9 tonn med hestemøkk og strø pr år. Dette utgjør ca. 20 m3. Bygger man et hestesportsenter for 20 hester utgjør det rundt 400 m3 i året. Dette er store mengder som både tar plass og krever en god miljømessig og økonomisk plan.  

Regelverket for lagringstid av hestemøkk er beskrevet i forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav. Man skal derimot være klar over at kommuner og fylker, kan operere med forskjellige lokale regler.  

Fremtidsrettet: 

Kostnadsdrivende

TIPS: 

Viktig å planlegge for plass til mange trillebårer og greiper. Har man 20 hester der oppstallørerne skal møkke selv, trenger man fort over 10 trillebårer og greiper. 

Kontainer til møkk kan bli en del av stallbygget, slik at den kommer inn under taket til selve bygget. Fordelen er at man slipper å gå ut. Brannrisiko og gasser fra kontaineren må bergenes slik at det ikke kommer gasser inn i bygget og at brannrisiko og risiko ved brann er minimal. 

Ved å bruke repos kan det være vanskelig å få fylt hele kontaineren. For å nå de ytterste delene, kan man bygge ramper med gitter som strekker seg ut over kontaineren. På den måten kan man bevege seg utover kontaineren, før man tømmer trillebåren gjennom gitteret. Der man beveger seg og triller, må gitteret være dekket med mindre gitter. En slik løsning må ikke være til hinder når kontainerbil skal løfte opp kontaineren.   

Velger man å lagre møkk rett på bakken skal man være oppmerksom på faren for spredning av uønsket frø til omgivelsene rundt. Hester får fôr som kan være importert fra utlandet eller fra områder der man for eksempel kan få med floghavre, ol. Dette er også noe man skal være oppmerksom på ved tømming generelt.  

Relevante lenker

Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951