Veier og parkering

Innkjøring og parkeringsplasser er en viktig del av et hesteportanlegg, der man ikke bare har parkeringsbehov for privatbiler, men også til andre yrkesgrupper, store vareleveringer, biler med hestehengere og større hestetransporter.

Avkjøring og vei inn til stedet skal følge den enkelte kommunes veinorm, men man bør ta høyde for at det kan komme ridende på veien. Om det gjøres ved bredere vei, egen ridesti, el.lign., må vurderes i vært enkelt tilfelle.

Bruken av innkjøringen, mengde og type transport, varierer ettersom om det er daglig drift eller ved et arrangement.

Det må være vei til selve parkeringsplassene, men også permanent vei til inngangene ved ridebaner og ridehaller, da det med tiden vil være behov for utskiftning av ridebanemasser. Veiene dit må være brede nok til at vogntog kommer til. Det må også være egnet vei og underlag til leveringsplasser for kraftfôr og grovfôr. En del leveranser kommer på paller med jekketralle. I slike tilfeller vil asfalt eller annet fast dekke gjøre leveransen mulig.

Legger man opp til bruk av kontainere med flis og hestemøkk, må disse få egnede veier inn til stedet de skal stå og få et dekke som muliggjør henting og levering i alle årstider.

Alle steder må ha egnede snuplasser for både lastebiler og hestehengere, der det er naturlig. God skilting og belysning av veier og parkeringsplasser er viktig.

Parkeringsplasser

Et anlegg har behov for en rekke forskjellige parkeringsplasser.

Parkering for ansatte, frivillige og besøkende skal være på steder som er godt oppmerket, og så langt det er praktisk gjennomførbart være adskilt fra steder hvor det er hesteaktivitet. Det skal være egen parkering for forflytningshemmede og det kan med fordel være lagt opp til parkeringsplasser med ladepunkter for elektriske biler. Det bør være egne steder for parkering av sykler.

Hovslagere, veterinærer og andre yrkesgrupper har behov for å kjøre helt frem til stallen der hesten som skal behandles står oppstallet. Parkeringsplassen bør være tilrettelagt slik at den ikke er i veien for andre som skal inn og ut av stallen. I forbindelse med parkeringsplass ved stallen har hovslagerne behov for strømuttak med 16A kurs.

Ved stevner, treninger etc. kommer det mange biler med hestehengere. Disse trenger i tillegg plass bak hengeren for å kunne laste av og på hest. Man bør beregne 14-15 meter i lengden pr henger inklusive plass til hesten, da henger og bil med lemmen nede utgjør pluss minus 10 meter. I tillegg skal lastelem legges ned og man må ha plass til å leie hesten av eller på lemmen. Parkerer man skrått, kan bredden reduseres tilsvarende.

I tillegg til hestehengere er det mange som kommer tilreisende med hestetransporter i form av små eller store lastebiler. Disse laster hestene av og på gjerne fra siden av bilen, slik at man bør beregne minst seks meter i bredde i tillegg til lengden for lastebiler. De større bilene har gjerne egen overnatting inne i bilen, slik at det er en god service og en liten inntektsmulighet, om man tilbyr strømuttak.

Under stevner over flere dager, vil man kunne ha et avlessings- og pålessingsområde for deretter å ha tettere parkering for hestehengere og hestetransporter, da hestene blir oppstallet i gjestestaller.

Lagring av hestehengere og hestetransporter når de ikke er i bruk for oppstallører er det ikke en selvfølge at man har, men en god service som man også kan ta leie for og dermed bidra til en inntektsmulighet. Hestehengere uten bil opptar ca. 4 x 2 meter, pluss plass mellom hengerne.

TIPS: Undersøk om det finnes alternative parkeringsplasser i nærområdet til bruk under stevner, der man kan inngå avtale om bruk. Det kan være parkering til privatbiler, hestehengere eller lastebiler.

Fremtidsrettet

Det vil med tiden komme mer og mer elektriske biler. Det kan være en god miljøsak, service og inntektsmulighet og tilby ladestasjoner.

Kostnadsdrivende

Grunnarbeider i form av å tilrettelegge for nye parkeringsplasser som kun brukes ved stevner og aktiviteter.