Hestens og menneskets behov for anlegget

På et hesteanlegg er det to brukere. Det er hestene og menneskene.

Hestene har utfra sin egenart sine behov, men siden de ikke kan fremme sine behov er de ivaretatt ved lover og forskrifter. Det fins også retningslinjer fra Mattilsynet og andre skrevne og uskrevne regler.

Menneskene er derimot en mer kompleks og variert gruppe. Hvilke grupper man skal ha på hesteanlegget avgjør hvordan anlegget blir.

En del av behovene er generelle, men andre er mer spesifikke. Eksempler på ulike grupper er ansatte, forskjellige yrkesgrupper, hobbyryttere, konkurranseryttere og ulike brukergrupper. I tillegg må det tas hensyn til hvilke aktiviteter som skal utøves på anlegget. Både de generelle og mer spesifikke behovene må ivaretas.

Det er viktig å avklare hvilke forventninger som er knyttet til hva anlegget skal brukes til. Av erfaring er dette avgjørende for suksess og noe som må uttales og informeres godt om underveis i hele prosessen.

Hestens behov

Hestene er fra naturen sin side tilpasset for å leve i grupper der mesteparten av dagen går med til å spise, samt forflytte seg.

Dagens hestehold der hestene brukes til både sport, fritid og i næring, gjør at hesteholdet må tilpasses så godt som mulig både hestenes og menneskenes behov. Det blir ofte kompromisser, der man må finne løsninger som kan ivareta hestenes naturlige adferdsbehov og menneskenes behov.

En sunn og frisk hest er en god hest for eier og bruker. Stedet hesten er oppstallet og det stedet den tilbringer flest timer i døgnet, er derfor en viktig faktor for å ha en frisk hest. Stedet må kunne gi hesten best mulig forhold for å oppfylle naturlig atferd og behov.

Hester som ikke får tilfredsstilt sine behov vil kunne reagere med negativ atferd og få problemer. Det kan være hoderisting, sparking, luftsluking, aggressivitet, problemer med luftveiene, mugg, liggesår, dårlig motorikk, mental helse og velferd generelt.

Oppstalling og bruk av hestene må derfor imøtekomme flest mulig av hestenes behov. Lover og forskrifter, samt retningslinjer fra Mattilsynet gir en minimumsføring, men man bør med nye anlegg bestrebe seg på å tilrettelegge enda bedre.

TIPS:
Sett deg inn i en dag som hest på anlegget som prosjekteres. Ville du med tanke på behov og atferd trives på anlegget og de rutinene det legges opp til?

Nedenfor er noen av hestenes behov beskrevet. Hvordan disse behovene kan dekkes best mulig er omtalt i egne kapitler.

Kostnadsdrivende

Bruk av holdbare materialer for å redusere mulige fremtidige økte kostander til vedlikehold.

Fremtidsrettet

Det bør tas høyde for økt fokus generelt på dyrevelferd

Mennesket behov

Brukere av et hestesportsanlegg er mange. Det kan være eier(e), ansatte/lærlinger, hesteeiere, ryttere, elever, besøkene, foresatte, publikum, hovslagere, veterinærer, equiteraputer, saltilpassere, osv.  

Ut fra type rolle har man forskjellige behov, for eksempel kan en konkurranserytter ha helt andre behov enn hva en turrytter har.

Hvilke brukere, ansatte, elev-/kundegrupper osv. som vil være innom eller jobbe i anlegget påvirker også hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som anlegget må forholde seg til.

Det helt grunnleggende er at hestesportsenteret kan tilby trivsel, sikkerhet og et fysisk og psykisk godt klima.

Mange har og opplevd livet på en stall som kaldt, møkkete, tungt og et dårlig psykososialt miljø. Dette skyldes ofte at man ikke har tatt med de menneskelige behovene i planleggingen, byggingen og driften av anleggene. Det er i tillegg ofte avsatt for lite midler til det estetiske både utenfor og på anleggene.

Kunder på anlegget har i tillegg som regel seg og sin hest i fokus, slik at det ofte oppstår utfordringer rundt regelverk og drift. Dette kan bidra til at miljøet forringes.

Ved å planlegge de menneskelige behov godt, på lik linje med resten av planene for anlegget, viser erfaringen at man får et bedre anlegg for menneskene, noe som igjen frembringer en sunn økonomi på stedet.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:
Førsteinntrykk er viktig. Hvordan møtes man når man kommer til stedet. Er det enkelt å finne inngangen. Ser det ordentlig ut og er det forståelig for førstegangsbesøkende?

Forskning viser at har man det trivelig fysisk rundt seg, senker man skuldrene og det blir et bedre miljø for menneskene på stedet. Det er derfor viktig at man får til trivelige rom, ganger og uteområder som menneskene kan trives i.