Estetikk og miljøhensyn

Hestesportanlegg krever store arealer og med store bygg så blir det et synlig anlegg i terrenget. Det vil også gi miljøpåvirkninger, slik at man må ta hensyn til begge disse faktorene ved planlegging, bygg og drift av anlegget. 

Et hestesportanlegg er synlig i landskapet. Det er derfor viktig at helheten med uteområdene for hestene, stallbygg ridebaner, ridehall, osv. er bygd, utformet og plassert i landskapet, slik at det blir en del av omgivelsene på en god måte. 

Anlegget må ikke lage store inngrep i natur- og kulturlandskap slik at det blir til hinder for andre dyr, ferdsel og sjenanse for omgivelsene.  

Utseende må ta hensyn til omkringliggende bebyggelse på en god måte. 

Miljøaspektet er en viktig faktor under planleggingen av anlegget. Kan man benytte miljøvennlige energikilder, med gode energibesparende løsninger og kan man bruke kortreiste byggematerialer med lang levetid. 

Under byggingen av anlegget bør entreprenøren ha miljø i fokus. For eksempel transport og avfallshåndtering.    

Det bør planlegges for minimalt til null avrenning fra ridebaner, uteområdene for hestene og hestemøkk lager. Det må lages gode planer for avfallshåndtering, mulig lukt og allergener til omkringliggende nabolag. 

Til driften bør det lages gode innkjøpsrutiner med tanke på miljø, energiforbruk og transport. Man bør ha søkelys på miljømerking og miljøsertifisering, samt at man hele tiden leter etter produkter som er mest mulig skånsomme mot miljøet. 

Ved gjennomføring av stevner og annen type aktivitet, bør man ha gode miljøvennlige planer.