Ventilasjon

Ventilasjonsbehovet er stort i et hesteanlegg.

Hester som stalles opp innendørs må få tilnærmet så god luft som utendørs. Når hestene står oppstallet innendørs vil det bli støv fra underlaget, hestenes avføring vil gi gasser, det kan komme muggsporer og andre mikroorganismer fra materialer og drift osv. Temperatur, fukt og trekk er andre punkter som påvirker hestene. 

I ridehaller er støv og fukt to faktorer som bør unngås, og i lagerhall der høy oppbevares bør det være tørt og luftig. Alle rom der mennesker oppholder seg som toalett, kjøkken, sosiale rom mm. skal også ha god utluftning.

Ventilasjonsanlegg i et hestesportanlegg kan bestå av flere separate løsninger, for å ivareta behovene til hester og mennesker i de forskjellige deler av anlegget.

TIPS:

Det er en fordel å montere større vifte enn det man trenger. Grunnen til det er at man da kan kjøre den med lavere hastighet for derved å redusere støy fra viften.

Monter anlegg som kan styres elektronisk via mobiltelefon.

Monter anlegg slik at det er enkelt å rengjøre utvendige rør, men også selve viftene.

Les mer

Forskrift om velferd for hest
https://lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050602-0505.html

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/BINARY/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest