Eierskap og driftsform

Eierskap og valg av driftsform er avgjørende for bevilgninger og støtte til bygging av anlegg.

Et hestesportanlegg kan eies og driftes på forskjellige måter. I Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan du lese mer om hvilke krav som stilles til eierskap og driftsform for å kunne søke om tilskudd fra spillemiddelordningen.

Eierskap

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hovedregelen er at det kun er anleggseier som kan søke om spillemidler. En leietaker eller en drifter av et anlegg kan ikke søke. For hestesportanlegg er den enkleste form for eierskap at et idrettslag, klubb e.l. som er medlem av Norges Idrettsforbund, står som anleggseier. Anleggseier kan derimot også være et aksjeselskap, samvirkeforetak eller en stiftelse, men dette forutsetter at vedtektene til den valgte organisasjonen tilfredsstiller kravene i spillemiddelbestemmelsene. Det er den enkelte fylkeskommune, der hvor anlegget er plassert, som skal vurdere om vedtektene tilfredsstiller bestemmelsene.

Dersom anleggseier ikke er grunneier må det dokumenteres at anleggseier har rett til bruk av grunn. Avhengig av hvem som er grunneier er det ulike krav til dokumentasjon. For anlegg på privat grunn er det krav om en tinglyst feste-, eller leieavtale på minimum 30 år. For anlegg på kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn er det krav til avtale med samme lengde som for privat grunn, men avtalen trenger ikke å være tinglyst.

Driftsform

Dersom anleggseier selv ikke skal stå for driften av anlegget, kan driften overføres til en annen aktør. Forutsatt at anleggseier skal disponere over anlegget til bruk for idrett og fysisk aktivitet, kan driften også overføres til en privat, fortjenestebasert aktør. Anleggseier kan derimot som hovedregel ikke inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører eller andre som selv ikke er søknadsberettiget innenfor spillemiddelordningen.

TIPS:
Ved et tenkt eierskap i form av aksjeselskap, samvirkeforetak eller stiftelse anbefales det å få avklart med fylkeskommunen om vedtektene er godkjent før selve søknadsprosessen for spillemidler settes i gang. På den måten unngår man å bruke mye tid og ressurser på en forestående søknadsprosess, dersom det viser seg at eier ikke er i en posisjon til å kunne søke om spillemidler

Les mer

Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner finner du på tilskudd.no