Brannkonsept

En brann i en stall eller i forbindelse med en ridehall, kan få store og uønskede konsekvenser for både hester, mennesker og verdier.  

For at man skal kunne være føre var og sikre anlegget mot brann og evt en god rømning av både hester og mennesker, er brannforebyggende tiltak og planer ikke bare pålagt, men viktig i hele plan og byggeprosjektet. 

Alle nybygg skal etter Plan- og bygningsloven, ha utarbeidet brannkonsept. Dette skal dokumentere vurderinger og tiltak som er gjort for å sikre at bygget er av god brannteknisk kvalitet og i overenstemmelser med lover og regler, som bla. Byggteknisk forskrift (Tek17).  

Brannkonseptet bør utarbeides av fagpersoner som kan se på alle detaljer i prosjektet.  

Kostnadsdrivende 

Bygninger som kommer i en høy brannklasse, vil få store kostnader i forbindelse med bl.a. økte krav til bæreevne og brannmotstand. 

TIPS:
Det er smart å etablere ett brannskap utenfor stallbygg som inneholder bla grimer, leietau, lommelykt, øks, kniv, vester, mm  

En stall skal primært ikke være låst. Man kan låse bygget, men da må nøkkelen være tilgjengelig utenfor slik at man ved brann eller andre hendelser i stallen, kan komme inn. Benyttes kodelås, må koden være tilgjengelig og systemet må fungere selv ved strømstans. 

Øvelser er viktig. Spesielt er det viktig å benytte nødutgangene sammen med hestene, slik at bruk av den utgangen ikke er fremmed for hestene ved evt behov. Kontakt lokalt brannvesen for en øvelse, da det også for dem er nyttig å trene på å leie ut hester.  

Relevante lenker

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift (TEK 17)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=byggteknisk%20forskrift   

Lom om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygnings  

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskriften  

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brannvernloven