Ride- og kjøreveier i og utenfor anlegget 

Hester som beveger seg utenfor anlegget kan komme i konflikt med andre som ferdes på veien enten som gående, syklende eller kjørende. Dette kan også komme konflikter rundt riding i skiløyper, ridning på veier som på våren får teleløsning, eller hestemøkk på veier og stier.  

Så langt det er mulig så bør man ved nye anlegg planlegge for dette både ved god kommunikasjon med naboer, grunneiere og kommunen, men også se på mulighet for en egnet rundløype rundt på anlegget. 

Oppstallede hester på et hestesportsenter har behov for å bevege seg utenfor senterets opparbeidede baner. Dette krever at det er områder som er egnet i nærområdet, at det er tilgang på utmark eller og at man lager ridestier rundt hestesportanlegget.  

Når du rir, kjører eller leier en hest i trafikken, regnes du og hesten som et kjøretøy. Bestemmelsene i trafikkreglene innebærer blant annet at det er forbudt for rytter/kusk å benytte gangvei, fortau eller gangbane, sykkelvei eller sykkelbane, dersom ikke annet er bestemt. 

I utmark kan hester ferdes, så lenge det ikke er organisert. Er det organisert fra en rideskole, må man lage avtaler med grunneierne. En grunneier kan forby ridende eller kjørende permanent eller i perioder for eksempel i teleløsningen. 

Temaet om hest i utmark og på veier er mye omtalt både av de enkelte kommunene, lovverket og forskrifter.  

 Fremtidsrettet

Egen rundløype på anlegget som er merket for ridende/kjørende er forebyggende i form av at det blir fler og fler mennesker som ferdes i naturen. 

Kostnadsdrivende

Grunnarbeider rundt bekker og dråg 

Relevante lenker