Klima

Et hestesportanlegg omfatter som regel flere bygg og rom. Alt fra stall, salrom, vaskespilt, lager for høy, til toalett, dusj og ridehall. Alle rom skal ha et klima som er best mulig for dyr og mennesker å oppholde seg i og dermed unngå at de blir syke.

Klima i rommene skal heller ikke gi skader på selve bygget i form av råte i treverk, fryste vannrør, osv.  Klima skal heller ikke gi mugg i høy eller mugg på saler og annet ride- eller kjøreutstyr. 

Klima omfatter lufttemperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, strålingstemperatur og temperatur på flatene rundt hestene. De øvrige klimafaktorer knytter seg til luftens renhet, dvs. innholdet av gasser, støv og mikroorganismer.

Klima i et hestesportanlegg skal være tilpasset både menneskers og hesters behov. Dette er en utfordring sett i lys av at det er mange typer rom, med mange forskjellige behov og som i tillegg varierer noe med årstidene.

TIPS: Når bygget settes i drift bør man ha målinger og testperioder over tid, slik at man kan følge opp entreprenør og leverandør med tanke på at anleggene gir ønsket effekt.

Ved bruk av gummimatter i boksene for å redusere strø forbruk og redusere overflatetemperaturtap fra hest til gulv, så må man passe på at det ikke blir liggende urin under mattene som kontinuerlig vil avgi gasser.

Strø i boksene må ha en anelse fuktighet for å hindre svevestøv.

Tørking av våte dekken o.a. bør ikke skje i stallrommet da det bidrar til fukt.

Støv kommer fra grovfôr, kraftfôr, børsting av hest, dekken, møkking av boksene, kosting av stallgulvet, andre dyr som fugler i stallen m.m. Tiltak kan være å koste gulv og møkke boksene kun når hestene er ute. Fugler må man hindre at kommer inn i stallen.

Det bør være egne oppsalingsplasser/vaskespilt i siderom til stallen, slik at støv og fukt ikke blander seg med luften i stallen. 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Komplette klimaanlegg koster mer enn enklere løsninger, men for hestenes velferd og prestasjoner, så er dette et område man ikke bør kutte ned på.

Les mer