Helse miljø og sikkerhet (HMS) 

Et hestesportanlegg skal være et sikkert sted å være både for ansatte, kunder og besøkende. Dette ivaretas ved å ha gode HMS planer og ved å gjennomføre systematisk internkontroll. 

Et hesteanlegg inneholder mange mulige farer for mennesker på stedet. Det kan være skader ved hestehåndtering, skader fra maskiner, fysiske tunge løft, glatte underlag, brann som følge av skadedyr, el.l. Listen er lang.  

For å redusere farene må man ha et godt HMS system med gode internkontroller, som gjør at man kan forutse mulige farer, gjøre tiltak og dermed redusere mulighetene for skader på mennesker. 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) gjelder for et hestesportanlegg.  

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen: 

Forskriften skal bidra til at flere lover blir oppfylt. For et hestesportanlegg er følgende lover mest aktuelle

TIPS:
Bransjestandard hest er en godkjenningsordning under kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). Ved å bli godkjent får man et system på årlig oppfølging av bla. HMS arbeidet. 

Relevante lenker

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll  

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven  

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4  

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79  

Bransjestandard hest
https://nhest.custompublish.com/bransjestandard-hest.487732.no.html