Uteområder og inngjerding 

Hester er store flokkdyr som har behov for å bevege seg også i flokk. Dette skal imøtekommes ved at alle hester som står oppstallet innendørs skal kunne komme ut hver dag.  

Området som benyttes må være sikre og store nok og egnet for at hestene kan kunne bevege seg i alle gangarter. Områdene bør så langt som mulig, være tilpasset for flere hester evt at flere områder ligger inntil hverandre. 

Hester som står oppstallet inne i boks, skal ha daglig trening eller sikres fri bevegelse ute i minst to timer.  Hester som står i spilt skal i tillegg til eventuell trening ha minst to timer med fri bevegelse ute. Uteområdet skal allikevel ha mange nok områder til at alle hestene kan komme ut minimum timer, dersom man ikke får trent hester som står i boks.  

Uteområdet skal være egnet for bruk. Med egnet menes at hestene ikke kan skade seg på gjenstander, gjerde, el.l. Underlaget skal tåle belastningen av hestene, slik at det ikke blir gjørme og hestene dermed vil kunne få problemer med bein og høver.  

Størrelsen skal være slik at hestene kan bevege seg i alle gangarter, også i høy hastighet. 

Områdene skal være inngjerdet på en slik måte at hesten ikke kan rømme. Kommer de løs kan de skade seg selv, andre hester, dyr og eiendeler. 

Det bør legges til rette for at flere hester kan gå sammen. 

Fremtidsrettet

Det kan komme krav til utetid og paddockstørrelser, slik at man bør avsette plass slik at alle oppstallede hester har rundt 300m2 tilgjengelig.  

Kostnadsdrivende

Permanent gjerdet med liggende planker som er gravd/støpt ned, er mer kostbart enn enkle stolper med strømtråder imellom 

TIPS:

Advarsel skilt mot offentlig vei er påbudt 

For å sikre spenning er det viktig at det er minst mulig vegetasjon inntil gjerdet, da grener inntil strømtrådene reduserer effekten. 

Tregjerder bør sikres mot gnaging fra hestene. Dette kan gjøres ved å male dem med sand iblandet malingen, forskjellige typer anti bit, gjennomtenkt plassering av strømtrådene eller trekke stolper med drensrør eller annen tupe av plast rør.  

Relevante lenker

Forskrift om velferd for hest 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505

Retningslinjer til velferd for hest: Til § 16 Luftegårder, beiter, treningsbaner og utearealer  
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/BINARY/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest

LOV 1961-06-16 nr 12: Lov om ymse beitespørsmål [beitelova]
http://www.lovdata.no/all/hl-19610616-012.html  

LOV 1961-05-05 nr 00: Lov om grannegjerde [grannegjerdelova]
http://www.lovdata.no/all/hl-19610505-000.html  

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd 
http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-097.html  

LOV 1970-03-06 nr 05: Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite [hanndyrlova]
http://www.lovdata.no/all/hl-19700306-005.html