Utegang 

Utegang er nok den form for hestehold som går aller mest på hestenes premisser, dersom det gjøres på en god måte. En god utegang krever egnede og vel gjennomtenkte løsninger for området, underlag, plasseringer av de enkelte elementene og ikke minst driften. 

Den vanligste formen for oppstalling er at hester tas inn om nettene og er ute om dagen. Oppstalling utendørs hele tiden, der hestene kan gå i flokk og leve mer eller mindre slik hestene opprinnelig fra naturens side er skapt til, kan i mange tilfeller være den beste form for oppstalling sett fra hestens side. En slik oppstalling krever derimot mye av de fysiske rammene og av drifter.  

For hestene og utøvere har de forskjellige oppstallingene både fordeler og ulemper, men for planlegging og bygging av et hestesportanlegg, ligger den største forskjellen i at utomhusplanen må være mer gjennomtenkt ved en ren utegang, eller en kombinasjon av utegang og stall, enn hva som er tilfelle om man bygger stall med luftegårder.  

Bakgrunnen er at man må planlegge utegangen i forhold til hvor hestene vil føle seg trygge og ha oversikt over området, hvilken vei vinden som oftest går, hvor er det sol, skygge og er det områder der overvann samler seg og kan gi gjørme, områder som blir glatte vinterstid, osv.  

Alt dette er med på å bestemme plassering av liggehaller, foringsplasser, vanntilgang, inngjerdinger, hvor stier og veier skal gå, osv.  Det må også være introduksjonsområder for nye hester som skal inn i flokken, og ofte flere utegangsområder, om man skal ha mange oppstallede hester.  

Grunnarbeidene er ekstra viktig for utegangsområder, slik at hestene får et variert underlag som er godt drenert og der gjørme unngås.  

Arealet til uteganger bør være så store og inngjerdet slik at det legger opp til mye bevegelser og der det ikke blir områder der hestene kan bli «sperret inne» av andre hester med høyere rang. Det er ingen arealkrav, men det bør være som for uteområder minimum 300m2 pr hest, men aller helst en god del mer, da man må ha plass til både leskur, foringsplasser, osv.  

Skal man både ha utegang og stall med luftegårder, bør man planlegge utegangen først og deretter tilpasse stall og luftegårder etter det.  

Utforing og drift av uteganger er regulert i de samme lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for oppstalling innendørs.  

Fremtidsrettet

Det er mye snakk om at utegang gir hestene de beste oppstallingsforhold sett opp imot hestens naturlige egenart som flokkdyr. I dag er det derimot ingen krav til dette, men man kan med fordel ha arealbehov med i planleggingen av luftegårder, om man bygger stall med luftegårder. Kommer det endringer, kan man gjøre om uteområdene og evt bygningsmasser til en fungerende utegang.  

Kostnadsdrivende

Grunnarbeider over store arealer kan gi store kostander 

TIPS:
Utegang vs. stall er en diskusjon der mange har begrenset erfaring fra begge driftsformer. Besøk derfor rene uteganger og rene staller for å se forskjeller og veie de opp mot hverandre, i forhold til hvilken drift som ønskes. 

Relevante lenker

Lov om dyrevelferd
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=dyrevelferd  

Forskrift om velferd for hest
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505  

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/BINARY/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest  

Lov om granngjerdet (Granngjerdeloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05